Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Mediacje i sprawiedliwość naprawcza

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Mediacje i sprawiedliwość naprawcza

Szczegóły
Kod PD.MED
Jednostka organizacyjna Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Kierunek studiów Mediacje i sprawiedliwość naprawcza
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • studia podyplomowe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.07.2021 10:00 – 10.09.2021 23:59)

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU
MEDIACJE I SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA PROWADZONE
W SZKOLE WYŻSZEJ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
§ 1
1. Studia podyplomowe na kierunku Mediacje i sprawiedliwość naprawcza, zwane dalej „Studiami
podyplomowymi”, prowadzone w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w roku akademickim
2021/2022, w ramach projektu „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej
na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”, na podstawie umowy
nr DFS-V.7211.5.2020 na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, przeznaczone są dla:
1) funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej pełniących służbę lub zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych położonych w miejscowościach odpowiadających obszarowi
właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie lub
w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej położonych w innej części kraju – tj. poza
właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie;
2) zawodowych kuratorów sądowych działających na obszarze działania apelacji lubelskiej lub na
obszarze działania innej apelacji;
– posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich
albo studiów równorzędnych;
2. O kwalifikacji na Studia podyplomowe decyduje kolejność rejestracji w systemie Internetowej
Rekrutacji Kandydatów, zwanym dalej „IRK”.
3. Limit dla kandydatów wymienionych w ust. 1 pkt 1 ustala się na poziomie 20 miejsc.
4. Limit dla kandydatów wymienionych w ust. 1 pkt 2 ustala się na poziomie 20 miejsc.
§ 2
1. Przystąpienie do rekrutacji na Studia podyplomowe jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
zawartych w „Regulaminie uczestnictwa w Projekcie, określającym zasady organizacji oraz
szczegółowe warunki rekrutacji na studia podyplomowe na kierunku Mediacje i sprawiedliwość
naprawcza dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zawodowych kuratorów
sądowych, prowadzone w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”, zwanym dalej
„Regulaminem uczestnictwa w Projekcie”.
2. Warunkiem rozpoczęcia wobec kandydata rekrutacji na Studia podyplomowe jest rejestracja na
Studia podyplomowe w IRK.
Strona 2 z 4
„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"
3. Zgłoszenie uczestnictwa w Studiach w sposób, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne ze
złożeniem podania o przyjęcie na Studia.
4. W przypadku zmiany terminów określonych w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w § 7
ust. 2 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie, o nowych terminach zgłaszania uczestnictwa w
Studiach podyplomowych informuje się niezwłocznie na stronie internetowej Studiów
podyplomowych pod adresem:
https://swws.edu.pl/rekrutacja-mediacje-i-sprawiedliwosc-naprawcza/
5. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w rekrutacji do danej edycji Studiów przekroczy przewidzianą
liczbę miejsc o 10 w ramach ustalonego limitu miejsc (w tym o 5 przedstawicieli Służby Więziennej
oraz o 5 zawodowych kuratorów sądowych), możliwe jest wcześniejsze zakończenie przyjmowania
zgłoszeń.
6. W przypadku wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, uczelniana komisja rekrutacyjna
może ustalić inne terminy doręczania dokumentów, o czym informuje kandydatów drogą
elektroniczną na adres email wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Termin doręczenia
wymaganych dokumentów w przypadku wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń nie
może być krótszy, niż 7 dni od dnia poinformowania kandydata o tym terminie.
§ 3
1. Rekrutacja na Studia podyplomowe przeprowadzana jest przez uczelnianą komisję rekrutacyjną
powołaną przez Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.
2. Harmonogram rekrutacji określa załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.
3. Kandydaci na Studia podyplomowe wymienieni w § 1 ust. 1 pkt 1 przyjmowani są w ramach
ustalonego limitu miejsc, przy czym funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej pełniący służbę
lub zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej podległych dyrektorowi
okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie przyjmowani są bez względu na kolejność zgłoszeń, aż
do wyczerpania limitu miejsc.
4. Kandydaci na studia podyplomowe wymienieni w § 1 ust. 1 pkt 2 przyjmowani są w ramach
ustalonego limitu miejsc, przy czym zawodowi kuratorzy sądowi działający przy sądach na obszarze
właściwości Sądu Apelacyjnego w Lublinie przyjmowani są bez względu na kolejność zgłoszeń, aż do
wyczerpania limitu miejsc.
5. W przypadku niezapełnienia limitu miejsc przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej,
o których mowa w ust. 3, rekrutację prowadzi się wobec funkcjonariuszy i pracowników Służby
Więziennej pełniących służbę lub zatrudnieniowych w innych jednostkach organizacyjnych Służby
Więziennej, położonych w innej części kraju – tj. poza właściwością miejscową Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.
6. W przypadku niezapełnienia limitu miejsc przez zawodowych kuratorów sądowych, o których mowa
w ust. 4, rekrutację prowadzi się wobec zawodowych kuratorów sądowych działających poza tym
obszarem.
Strona 3 z 4
„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"
§ 4
1. Uczelniana komisja rekrutacyjna, uwzględniając warunki, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 oraz § 3
ust. 3-6, sporządza listę rankingową ze wskazaniem zajętej przez kandydata pozycji w rankingu. Jeśli
ustalona w ten sposób pozycja znajduje się w ramach limitu miejsc na studia podyplomowe,
uczelniana komisja rekrutacyjna kwalifikuje kandydata na studia podyplomowe.
2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji
uczelniana komisja rekrutacyjna poprzez system IRK informuje kandydatów o zakwalifikowaniu na
studia podyplomowe.
3. Wobec kandydata niezakwalifikowanego na studia podyplomowe uczelniana komisja rekrutacyjna
w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego wydaje decyzję o nieprzyjęciu
na studia podyplomowe.
4. Decyzję, o której mowa w ust. 3, podpisuje przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej.
5. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3, kandydatowi nieprzyjętemu
na studia podyplomowe przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora-Komendanta.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzja
Rektora-Komendanta jest ostateczna. Decyzję Rektora-Komendanta w formie pisemnej doręcza się
nieprzyjętemu kandydatowi.
6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia kandydata przyjętego na studia podyplomowe uczelniana
komisja rekrutacyjna kwalifikuje na studia podyplomowe kolejnego kandydata z listy rankingowej,
z zachowaniem zasad określonych w niniejszych warunkach.
§ 5
1. Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe w terminie określonym w harmonogramie
rekrutacji zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów określonych w Regulaminie
uczestnictwa w Projekcie:
1) podania o przyjęcie na studia podyplomowe, kierowanego do Rektora-Komendanta
i sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa
w Projekcie;
2) wypełnionej ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe, stanowiącej załącznik nr 3
do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie;
3) deklaracji udziału w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w
Projekcie;
4) oświadczenia uczestnika projektu o zrealizowaniu wobec niego obowiązku informacyjnego,
zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), którego wzór
stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie;
5) dwóch egzemplarzy podpisanej umowy uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik
nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w Projekcie;
Strona 4 z 4
„Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"
6) odpisu lub kserokopii dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów
magisterskich albo studiów równorzędnych;
7) zaświadczenia o pełnieniu służby lub zatrudnieniu w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej
ze wskazaniem lokalizacji tej jednostki, jeśli kandydat jest funkcjonariuszem lub pracownikiem
Służby Więziennej albo o zatrudnieniu na stanowisku zawodowego kuratora sądowego
ze wskazaniem miejsca zatrudnienia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub
za pośrednictwem osób trzecich na adres: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości – Kampus
mundurowy, ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz. O terminie złożenia dokumentów, o których
mowa w ust. 2, decyduje data fizycznego ich dotarcia do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.
3. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie dokumentów, o których
mowa w ust. 2, oraz zawarcie ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości umowy uczestnictwa
w projekcie.
4. Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w drodze wpisu na listę słuchaczy.
5. Dokumenty oraz wzory dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 5 ust. 1 pkt 1-5, zamieszcza
się na stronie internetowej Studiów podyplomowych pod adresem https://swws.edu.pl/rekrutacjamediacje-
i-sprawiedliwosc-naprawcza/
§ 6
1. Kandydat staje się słuchaczem Studiów podyplomowych z chwilą wpisania go na listę słuchaczy
Studiów Podyplomowych, po uprzednim doręczeniu dokumentów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt
1-7, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
2. Niezakwalifikowanie danej osoby do Projektu skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na Studia
podyplomowe.
§ 7
W przypadku rezygnacji słuchacza ze Studiów podyplomowych, postanowienia § 1-5 w zakresie
warunków i trybu rekrutacji nowego kandydata stosuje się odpowiednio.

 

 


O kwalifikacji na studia decyduje kolejnosć zgloszeń w ramach ustalonego limitu miejsc.